Algemene voorwaarden en disclaimer geldend voor boekingen/reserveringen gemaakt vanaf 07-09-2022
Van der Slot Invest S.L. handelend onder DeCasas Costa Blanca 

Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder DeCasas Costa Blanca verstaan: Van der Slot Invest S.L. en iedere tot Van der Slot Invest S.L. behorende entiteit die van deze Algemene Voorwaarden gebruik maakt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder/tussenpersoon en huurder van een vakantiewoning.

Huurder: degene die het vakantiewoning huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.

Verhuurder: is de eigenaar van de woning.

Tussenpersoon: vertegenwoordiger van de verhuurder (sleutelbeheerder), die de vakantiewoning in overleg met de verhuurder (indien van toepassing) aan de huurder ter beschikking stelt.

Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van een vakantiewoning.

Huurprijs: prijs per week, of per toegevoegde overnachting (maal het aantal overeengekomen overnachtingen).

Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder of verhuurder is verschuldigd.

Borgsom: bedrag welke de huurder vooraf betaalt aan de verhuurder.

Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst
De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking op de website van de verhuurder volledig heeft afgerond en verstuurd en nadat de bevestiging van goedkeuring hiervan door de verhuurder aan hem is verstuurd.

Artikel 3. Betalingscondities
Binnen 7 dagen na boeking door de huurder, op de website van verhuurder, dient de aanbetaling van 30% van de huurprijs op de door verhuurder aan huurder opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Wanneer de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn op de bankrekening van de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Uiterlijk 42 dagen voor aanvang van de huurdatum van de vakantiewoning dient de volledige huurprijs te zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van het vakantiewoning, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.

 Artikel 4. Kosten
Indien naast de huurprijs kosten van toepassing zijn, dan zal dat op de website van de verhuurder vermeld staan. Normaal gebruik van water is reeds opgenomen in de huurprijs. Voor elektra is het gebruik tot de hoeveelheid van 50 kWh per week inclusief. Indien blijkt dat er sprake is van extra verbruik van elektra, zullen de daarvoor bijkomende kosten aan de huurder in rekening worden gebracht. Bij verhuur langer dan 1 maand is de afrekening aan het einde van elke gehuurde maand, bij verhuur korter dan 1 maand is dit aan het einde van de huurperiode. In het geval van wettelijke prijsverhogingen (bijvoorbeeld BTW), of een prijsstijging van elektra, zijn wij gerechtigd een tussentijdse prijsverhoging aan u door te berekenen.

 Artikel 5. Standaard schoonmaakkosten en borgsom
De borgsom dient 1 week voorafgaande aan het betrekken van de vakantiewoning op de bankrekening van de verhuurder te zijn bijgeschreven. De borgsom wordt binnen een week na verlaten huurwoning op diens bankrekening teruggestort. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of extra verbruik van energie zoals vermeld in deze voorwaarden en bij het prijsoverzicht op de website, of extra schoonmaakkosten.

Artikel 6. Huurperioden
Vertrek- en/of aankomstdatum dient direct voor of na een reeds geboekte huurperiode te zijn, of de periode daartussen dient minimaal het aantal nachten te zijn zoals beschreven op de website.
Weekhuur is in alle perioden mogelijk, als deze direct aansluitend is op een voorgaande of volgende reeds geboekte reservering. Een tussenliggende periode dient minimaal het aantal nachten te zijn zoals beschreven op de website.

Nadat de reserveringsaanvraag is ontvangen, wordt deze definitief na goedkeuring door DeCasas Costa Blanca. Nadat de boeking is gecontroleerd, ontvangt u hierover op de korte termijn een definitieve bevestigingsmail. 

Artikel 7. Verplichtingen van de verhuurder
De verhuurder draagt er zorg voor dat het vakantiewoning op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld. 

Artikel 8. Verplichtingen van de huurder
De leeftijd van de hoofdhuurder dient minimaal 28 jaar te zijn.

Bij aankomst in de vakantiewoning is de huurder verplicht de woning en de directe omgeving te inspecteren op eventuele onveilige situaties. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van een onveilige situatie, zal hij onmiddellijk de verhuurder/sleutelbeheerder hiervan in kennis stellen. De huurder zal de verhuurder/sleutelbeheerder redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen.
In de vakantiewoning is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen dat vermeld staat op de website van de verhuurder. Uitsluitend de met name genoemde personen die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het vakantiewoning te overnachten.Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder of diens tussenpersoon en indien van toepassing betaling van een nader overeen te komen extra huurprijs.

Het is niet toegestaan personen in de vakantiewoning toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.
Onderverhuur van het appartement is niet toegestaan.
Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiewoning geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de verhuurder of verhuurder gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.
Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van de vakantiewoning, ook voor korte tijd, dient de vakantiewoning volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. In de vakantiewoning mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

De huurder is verplicht toegang tot huis of terras te verlenen voor noodzakelijke reparaties en onderhoud.

Huisdieren
Niet toegestaan.
Geluidsoverlast

Om bij te dragen aan de algemene harmonie van de urbanisatie Altea La Nova, is overmatig geluid maken niet toegestaan.
Huurdersprofiel
Geschikt voor gezinnen en stellen. Niet geschikt voor groepen.

Roken
Roken binnenshuis is niet toegestaan.
Roken is alleen toegestaan op de buitenterrassen.
Barbecue, grillen, gourmetten, frituren enz.
Zowel binnen als buiten nergens toegestaan

Bij overtreding van deze regels worden eventuele extra (schoonmaak)kosten aan u doorberekend.

Artikel 9. Aankomst in en vertrek uit de vakantiewoning
Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata zoals genoemd in de boekingsbevestiging.

Aankomst van de huurder is toegestaan tussen 16:00 uur en 21:00 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 10.00 uur en de sleutel dient dan te worden ingeleverd.
U kunt hierna nog wel gebruik maken van het zwembad.
Bij aankomst controleert de huurder de vakantiewoning en de directe omgeving of deze naar zijn mening veilig is (zie artikel 7).
Bij aankomst controleert de huurder zelf of het vakantiewoning en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de sleutelbeheerder/verhuurder. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.
Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig te worden doorgegeven aan de sleutelbeheerder/verhuurder. Na vertrek controleert de sleutelbeheerder/verhuurder de complete inventaris. Indien deze niet volledig of beschadigd is, worden deze met de borg verrekend. Indien de huurder bij het betrekken van de woning geen melding heeft gemaakt van defecten, beschadigingen, of het ontbreken van inventaris, kan geen bezwaar worden gemaakt over het door de sleutelbeheerder/verhuurder geconstateerde.
Indien de vertrektijd voor 10:00 uur ‘s-morgens plaatsvindt, worden de sleutels van de woning en garage in de brievenbus bij de woning gedaan. Één en ander in overleg met verhuurder/sleutelbeheerder. In dit geval wordt na vertrek van huurder de vakantiewoning gecontroleerd door verhuurder/sleutelbeheerder en afgehandeld zoals eerder beschreven. De woning dient te allen tijde te worden afgesloten met de sleutel.

De vakantiewoning dient na afloop van het verblijf door de huurder netjes te worden opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. voedsel-en etensresten en overig afval worden in de daarvoor bestemde afvalcontainers gedeponeerd en de binnen-en buitenvloeren zijn gestofzuigd. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Handdoeken en badlakens dienen tijdens het verblijf door huurder gewassen te worden en niet nat te worden opgespaard, met uitzondering van de vertrekdag. Indien de woning door huurder niet netjes achtergelaten wordt, is verhuurder gerechtigd nader te bepalen extra kosten in rekening te brengen. De laatst gebruikte handdoeken en het beddengoed dient verzameld te worden op de grond in de hal. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de sleutelbeheerder/verhuurder te worden gemeld.

Artikel 10. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder
Standaard annuleringsvoorwaarden

*Binnen 14 dagen na het maken van de reservering, kan de reservering kosteloos worden geannuleerd tenzij de reservering 42 dagen of korter voor aanvang van uw verblijf is gedaan.

Wij raden u aan om u tegen annulerings risico's te verzekeren door tegelijk met uw reservering een uitgebreide annuleringsverzekering af te sluiten.
Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder.
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, zal geen restitutie plaatsvinden van de huurprijs. Dit ongeacht of de annulering voor of tijdens het verblijf geschiedt. Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantiewoning blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 11. Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder
De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:
a. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.
b. overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of hun naaste familie. In dit geval zullen alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen binnen 30 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst aan de huurder geretourneerd worden.
c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiewoning onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiewoning en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.
De verhuurder is  niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

 Artikel 12. Aansprakelijkheid en recht
De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor :
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in de gehuurde vakantiewoning.
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de vakantiewoning, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning.
c. schade, letsel of ziekte als gevolg van het gebruik van de vakantiewoning, inbegrepen inventaris, of ongevallen en schade in en rond de vakantiewoning en het complex Altea la Nova.

De huurder en medegebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond de gehuurde vakantiewoning bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.
De huurder en medegebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor door hen toegebrachte schade in en aan de gemeenschap/community Altea la Nova en schade voortkomend uit oneigenlijk gebruik van installaties e.d.

Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Spaans recht van toepassing.

Artikel 13. Klachten
Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van het vakantiewoning dienen door de huurder terstond bij de verhuurder te worden ingediend. De huurder zal de verhuurder voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen.
Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de sleutelbeheerder/verhuurder kunnen worden opgelost dient de huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Deze zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.
Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder binnen 8 dagen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
Verhuurder is nimmer aansprakelijk te stellen voor meer dan de overeengekomen huurprijs.

Voorts gelden de huisregels van de Vereniging Van Eigenaren van Altea la Nova.

 DISCLAIMER

Informatie die u verstrekt in een gastenboek van verhuurder kan gelezen worden door andere bezoekers. Let u er daarom op dat u geen persoonlijke informatie aan het gastenboek toevertrouwt. Verhuurder behoudt het recht om reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren of te veranderen.

Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de website. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten.

DeCasas Costa Blanca geeft u tips om uw verblijf in Spanje te veraangenamen. Opvolging van deze tips geschiedt geheel op eigen risico van de huurder.

Deze website is eigendom van DeCasas Costa Blanca, Altea, Spanje. Niets van deze website mag worden gekopieerd of gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van DeCasas Costa Blanca.

Aansprakelijkheid
Alle mogelijke inspanning is gepleegd om er voor te zorgen dat de informatie op en de werking van deze website juist is.

DeCasas Costa Blanca, kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties van acties die zijn gebaseerd op de verstrekte informatie, opgenomen teksten, mededelingen of andere inhoud dan wel werking van deze website en daaraan gerelateerde informatie.

DeCasas Costa Blanca kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een computervirus dat schade veroorzaakt in welke vorm dan ook.

Links naar andere websites
DeCasas Costa Blanca is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van gelinkte internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze sites.

Linken naar onze website is toegestaan na goedkeuring van DeCasas Costa Blanca.

Privacy
Al uw persoonlijke gegevens die u ons per internet formulier of email verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens blijven in ons bezit en worden in geen geval aan derden ter beschikking gesteld. Email adressen worden niet ter beschikking gesteld aan derden (zie privacyvoorwaarden op de website)